KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till Årsstämma – Måndag den 29 April 2024, kl 19.00 i klubbhuset.
Varmt välkomna till Årsstämma i Ullna Golf AB. Efter stämman bjuder vi på något litet att äta och dricka där det finns möjlighet att mingla, prata med styrelsemedlemmarna, personal och andra medlemmar.
Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast Måndag den 22 April klockan 12.00 via e-post till adress emma.sahlen@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud.Förslag till dagordning
1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. A-Units årsavgift år 2025
11. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
12. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
13. Val av en revisor och en suppleant för tid av ett årUllna i April 2024
StyrelsenBilagor (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf)
A-Units Årsavgift 2025 (pdf)
Valberedningens förslag (revisor) (pdf)
Valberedningens förslag (styrelsen) (pdf)
Årsredovisning Ullna Golf AB (pdf)
Årsredovisning Ullna Golfrestaurang AB (pdf)
Årsredovisning Golfpunkten Fastighets AB (pdf)