Bästa Medlem!

Vi befinner oss just nu i en oerhört svår tid med den världsomfattande spridningen av Corona. Enligt Ullna GC:s stadgar så ska klubbens årsmöte äga rum före utgången av april månad därav bifogad kallelse, föredragningslista och kompletterande information till årsmötet den 27 april.

Vår personals, medlemmars och gästers välbefinnande är dock prioritet ett och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv för hur sammankomster bör bedrivas. Detta kan komma att innebära att årsmötet behöver genomföras med restriktioner alternativt flyttas till ett senare datum.

Vi kommer att kommunicera via mail i så god tid som möjligt huruvida vi behöver göra avsteg från befintlig plan. Detta är för klubben (och samhället i stort) helt obruten mark och vi hoppas således på er förståelse skulle vi inte kunna genomföra årsmötet som planerat.

Bästa hälsningar,
Henrik Oscarsson
Ordförande Ullna GC

Kallelse
till Årsmöte i Ullna GC Måndag den 27 April kl. 19.00 i klubbhuset

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av:
a. Klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande
b. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
c. Revisor jämte suppleant, varvid styrelsens ledamöter ej får rösta
d. Ordförande och ytterligare en ledamot i valberedningen
e. Ombud till GDF-möten
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Eventuella motioner mailas till Ordförande (oscarsson_henrik@hotmail.com) senast den 30 mars 2020.
13. Övriga frågor
a. Beslut om att avskaffa Ullna Golf Club och istället ansöka om att ansluta Ullna Golf AB till SGF via ett s.k. A1-avtal (mer information i de tre bifogade dokumenten)

Rosenkälla 2020-03-17

Ullna Golf Club
Henrik Oscarsson
Ordförande

Bilagor
Ordförandebrev (pdf)…
A1-associering (pdf)…
Logo (pdf)…