KALLELSE
Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 klockan 19.00 på Ullna.
Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 5 juni klockan 12.00 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 45, via fax 08-510 260 68 eller via e-post under adress sigrid.sandstrom@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att e-postadress är korrekt vid anmälan via e-post.

Klicka här för FULLMAKT
Klicka här för ÅRSREDOVISNING ULLNA GOLF AB
Klicka här för ÅRSREDOVISNING GOLFPUNKTEN FASTIGHETS AB
Klicka här för ÅRSREDOVISNING GOLFPUNKTEN AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 • Val av ordförande till stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av dagordning
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 • Arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
 • Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
 • A-unitägarnas serviceavgift för 2015

Österåker i maj 2014
Styrelsen