KALLELSE

Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2013 klockan 19.00 på Ullna.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 7 juni klockan 12.00 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 45, via fax 08-510 260 68 eller via e-post under adress sigrid.sandstrom@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att E-postadress är korrekt vid anmälan via E-post.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
11. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
12. A-unitägarnas serviceavgift för 2014

På länken nedan hittar Du Blankett för eventuell fullmakt om Du inte kan närvara personligen men ändå vill vara representerad på årsstämma.
Valberedningens förslag inför val av styrelse
Årsredovisningar för 2012 för Ullna Golf AB och dotterbolagen Golfpunkten fastighets AB och Golfpunkten AB

Varmt välkommen!
Österåker i maj 2013
Styrelsen