Kallelse till Ullna Golf Club höstmöte 2018

Måndagen den 10 december kl. 19:00 på Ullna Golf Club (ej Ullna Indoor)

Förslag till Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
  justera protokollet
 7. Styrelsens presentation av preliminärt ekonomiskt utfall för innevarande år
 8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhets- och
  räkenskapsår
 10. Övriga frågor
  – Idrottskommitténs arbete 2018 och plan för 2019 – Mike Creutzer
  – Banstatus – Marcus Olsson
 11. Mötets avslutning
Välkomna!
Styrelsen

Bilagor
– Kallelse (pdf)…
– Verksamhetsplan (pdf)…
– Preliminärt Tävlingsprogram 2019 (pdf)…

OBS! Ullna Indoor öppnade den 10 november!
Besök vår hemsida www.ullnaindoor.se för information om öppettider m.m.