Till samtliga A och B aktieinnehavare,

Vår personals, medlemmars och gästers välbefinnande är prioritet ett och vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv för hur sammankomster bör bedrivas. Detta innebär att Årsstämman behöver genomföras med vissa restriktioner. Mötet kommer därför att hållas digitalt via Teams.

Pandemin som har drabbat oss alla är en ny situation både för er och för oss och vi ber er att ha förståelse för situationen och vi förstår att detta kan upplevas som omständligt. Vi väljer denna lösning för att alla medlemmar, inklusive de som är i en riskgrupp, ska få möjlighet att delta på stämman samt att vi inte på något sätt vill bidra till ökad smittspridning av Covid -19.

Har du frågor på till exempel årsredovisningen eller annat som tillhör stämman uppskattar vi att ni återkommer med dessa före stämman så att de flesta frågor är utredda innan. Det kan vara svårt att hantera för mycket frågor på ett möte som sker på distans.

Efter stämman kommer det finnas en begränsad möjlighet att diskutera det som inte finns med på dagordningen. Det är dock vår avsikt att så fort som möjligt bjuda in till ett informationsmöte. Då kan eventuella frågor ställas till den nyvalda styrelsen.

– Ullna Golf & Country Club ska erbjuda den bästa golfupplevelsen och den mest välrenommerade golfanläggningen i Norden vad gäller bandesign, kvalité, tillgänglighet och service för medlemmar och gäster.

Ullna Golf & CC erbjuder redan idag ett högt medlemsvärde, en golfupplevelse i särklass genom att säkerställa finansiell stabilitet i kombination med högsta kvalitet, tillgänglighet på såväl bana som service och övriga faciliteter. Banans layout, standard och läge vid Ullnasjön är faktorer som gett och fortsätter ge Ullna Golf & CC hög ranking. Andra profilerande och unika egenskaper är vårt historiska arv, fantastiska träningsmöjligheter året runt samt en restaurang- och klubbatmosfär som andas kvalitet, engagemang och kunskap. Varje liten detalj bidrar till att skapa en helhetsupplevelse av högsta klass.

Vi har kommit långt men vår ambition är högre än så… Vi vill höja kvalitén på banan ytterligare, öka tillgängligheten för medlemmarna och stärka både aktievärde och medlemsvärde. Vi har en väldigt vacker och bra golfbana med hög kvalitet – men för att höja vår kvalitet ytterligare och för att kunna öka tillgängligheten måste vi minska antalet spelade ronder på banan. Ekvationen är enkel, färre spelade ronder ger direkt både bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

Efter en skakig start på 2020 med pandemin som drabbade världen hårt kan vi se tillbaka på vår egen verksamhet där vi tappade rejält med intäkter under Mars månad – men tog tillbaka dessa intäktsförluster under sommarsäsongen. Golfspelet ökade markant men grupper och företagsgolf uteblev dock till stor del. Vi kan summera ett starkt resultat på årsbasis och en bra säsong med högt tryck men ändå hög tillgänglighet och hög kvalitet. Därför har vi beslutat att minska antalet greenferonder med 50% (gäster till medlemmar är naturligtvis alltid välkomna) och även halverat antalet företagsevent.

Bokslutet 2020 är nu klart och det är med stor glädje jag kan informera att restaurangen med mina fantastiska kollegor levererat ett bra resultat. Ökad omsättning och förbättrade marginaler ligger till grund för detta fina resultat.

Vi kan även med glädje presentera ett starkt resultat från våra två padelbanor! Våra högt ställda förväntningar har inte bara uppnåtts utan överträffats! Därför ser vi fram emot ytterligare satsningar med fyra padelbanor (klara i mitten av April) under sommarsäsongen på Ullna Indoor Golf.

Ullna Golf club (numera Ullna Golf & Country Club) invigdes år 1981 vilket innebär att vi i år fyller 40 år. Vi kommer att uppmärksamma detta under hela säsongen med bland annat aktiviteter och tävlingar.

Vanligtvis brukar vi efter Årsmötet avsluta med information från VD och Banchef – men eftersom vi i år inte kan träffas kommunicerar vi detta i skrift istället.

Vi har tidigare informerat i News for Members om förändringar i restaurangen, omklädningsrummen, staket mm men jag vet att ni alla naturligtvis är intresserade av vad som händer på banan och när vi kan tänkas öppna. Återkom gärna med frågor och funderingar till mig eller Marcus så svarar vi inom kort.

Min ambition är att vi alla ska kunna träffas på klubben och tydliggöra våra visioner och ambitioner, kanske i samband med säsongsöppningen, men vi får helt enkelt avvakta rådande restriktioner. Nedan finner du aktuell information från banan samt ett ordförandebrev från Karl Perlhagen.

Ordförandebrev (pdf)…
Information från banan (pdf)…

Varmt välkommen till Ullna´s 40:e säsongspremiär! Vi ser fram emot vår bästa säsong någonsin som kommer leverera ännu högre tillgänglighet och ännu bättre kvalitet! Om allt går som det ska och att vädrets makter är med oss hoppas vi kunna öppna nio hål i mitten av April (18 hål öppnas när vi är klara med körningen av Sandmaster).

Hälsningar
Johan Hagenfeldt
VD, Ullna Golf AB

Kallelse
Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till Årsstämma

– Måndag den 26 April 2021 kl 19.00.

Vår personals, medlemmars och gästers välbefinnande är prioritet ett och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv för hur sammankomster bör bedrivas. Detta innebär att Årsstämman behöver genomföras med vissa restriktioner. Mötet kommer därför att hållas digitalt via Teams.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast Fredag den 16 April klockan 12.00 via e-post under adress emma.sahlen@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att e-postadress är korrekt vid anmälan eftersom mötet genomförs digitalt.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Ändring i Bolagsordningen gällande ökning av antalet ledamöter som väljs av B-aktieägare (från en till två)
11. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
12. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
13. Val av en revisor och en suppleant för tid av ett år

Ullna i April 2021
Styrelsen

Bilagor (pdf)
Presentationsbilder (pdf)…
Fullmaktsformulär (pdf)…
Valberedningens förslag (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golf AB (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golfrestaurang AB (pdf)…
Årsredovisning Golfpunkten Fastighets AB (pdf)…