Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till Årsstämma
– Måndag den 25 April 2022, kl 19.00 i klubbhuset.

Varmt välkomna till Årsstämma i Ullna Golf AB
Efter stämman bjuder vi på något lite att äta och dricka där det finns möjlighet att mingla, prata med styrelsemedlemmarna, personal och andra medlemmar.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast Torsdag den 14 April klockan 12.00 via e-post under adress emma.sahlen@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
11. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
12. Val av en revisor och en suppleant för tid av ett år

Ullna i April 2022
Styrelsen

Bilagor (pdf)
Fullmaktsformulär (pdf)…
Valberedningens förslag (revisor) (pdf)…
– Valberedningens förslag (styrelse) (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golf AB (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golfrestaurang AB (pdf)…
Årsredovisning Golfpunkten Fastighets AB (pdf)…