Kallelse till Årsmöte i Ullna Golf Club måndagen den 28 april 2014, kl 1900 i klubbhuset

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 7.  Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av:
  a. Klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande
  b. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
  c. Revisor jämte suppleant, varvid styrelsens ledamöter ej får rösta
  d. Ordförande och ytterligare en ledamot i valberedningen
  e. Ombud till GDF-möten
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Hedersmedlem. Styrelsen föreslår att Jack Nicklaus kallas till Hedersmedlem
 14. Stadgeändringar (första beslut 2013-12-02). Förslag att första meningen i punkt 10, st. 8 ersätts avföljande två meningar:
  a. Medlemskap får även beviljas junior, som har en förälder eller far- eller morförälder som är medlem i Klubben och anställda i Bolaget.
  b. Med junior menas den som under kalenderåret fyller högst 26 år.
 15. Övriga frågor

Rosenkälla 2014-03-18
Ullna Golf Club
John Landborn
Ordförande

OBS: eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet vilket innebär senast måndag 31 mars.