Kallelse till Ullna Golf Club Höstmöte 2014

Måndagen den 8 december kl. 19:00 på Ullna Golf Club

Förslag till Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
7. Styrelsens presentation av preliminärt ekonomiskt utfall för innevarande år
8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutning

Klicka här för Verksamhetsplan

Klicka här för Budget

Klicka här för Preliminärt Tävlingsprogram

Klicka här för Ordföranden har ordet

Välkomna!

Styrelsen