Kallelse

till Årsmöte i Ullna Golf Club måndagen den 24 april 2017, kl. 19.00 i klubbhuset

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av:
  1. Klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande
  2. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
  3. Revisor jämte suppleant, varvid styrelsens ledamöter ej får rösta
  4. Ordförande och ytterligare en ledamot i valberedningen
  5. Ombud till GDF-möten
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (deadline 27 mars 2017)
 13. Övriga frågor

 

Rosenkälla 2017-02-18

Ullna Golf Club

Henrik Oscarsson
Ordförande