Bästa Medlem!

Jag hoppas att du njuter av sommaren och vår fantastiska bana. Under mina 15 år som medlem så tror jag aldrig att jag har upplevt att banans kondition har varit bättre. Det känns således som våra ansträngningar under våren att framförallt höja kvalitén på våra fairways har varit lyckosamma, vilket är oerhört glädjande.

På årsmötet i maj så röstade i det närmaste samtliga närvarande medlemmar för en avveckling av Ullna GC och samtidigt en anslutning av Ullna Golf AB till SGF via ett s.k. A1-avtal. För att kunna genomföra förändringen så krävs dock beslut av två på varandra följande möten med en mellantid av minst två månader, varav det ena mötet skall vara ordinarie årsmöte, således finner ni kallelse och dagordning till ett extra årsmöte som kommer att äga rum måndagen den 24 augusti kl. 19:00 på Ullna Indoor Golf. Med tanke på rådande omständigheter (Covid-19) så måste vi be dig att anmäla ditt deltagande till Emma Sahlén (emma.sahlen@ullnagolf.se) så att vi har möjlighet att genomföra nödvändiga åtgärder skulle deltagarantalet överstiga FHM:s rekommendationer om max 50 personer.

Avslutningsvis, jag hoppas att den bifogade informationen tydligt förklarar vad den föreslagna förändringen innebär, men tveka inte att höra av dig till mig om du har ytterligare frågor.

Sommarhälsningar
Henrik Oscarsson
Ordförande Ullna Golf Club
E-mail: oscarsson_henrik@hotmail.com
Mobil: 070-246 88 80


Kallelse
till Extra Årsmöte i Ullna GC Måndag den 24 Augusti kl. 19.00 på
Ullna Indoor Golf

– Dagordning
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
6. Beslut om att avskaffa Ullna Golf Club och istället ansöka om att ansluta Ullna Golf AB till SGF via ett s.k. A1-avtal

Rosenkälla 2020-07-16
Ullna Golf Club
Henrik Oscarsson
Ordförande

Bilagor
Ordförandebrev (pdf)…
A1-associering (pdf)…
Logo (pdf)…